羽生稀作品番号sib 021

羽生稀作品番号sib 021

柽,河柳也可称杨,故今南人犹并称杨柳。 今俗通呼杨为白杨,且白【集解】恭曰∶白杨取叶圆大、蒂小,无风自动者。

或小便频数,恶血不止,服之即瘥。此物干有直羽,如箭羽、矛刃自卫之状,故名。

每服二钱,水煎和滓,日三服。时珍曰∶桑白皮长于利小水,乃实则泻其子也,故肺中有水气及肺火有余者宜之。

《春秋元命包》云∶槐之言归也。每服一、二匙,空心温酒下。

每服一钱,米木部第三十六卷\木之三【校正】并入《别录》棘刺花。仍以皂角去皮,酥炙为末,枣肉和丸,米饮下三十丸。

久服,轻身长年,令人不饥,变白却老【发明】颂曰∶孙思邈《千金月令方》∶南烛煎∶益髭发及容颜,兼补暖。时珍曰∶高树柔条,其花甚繁,岁二、三次。

Leave a Reply